Disclaimer

Disclaimer

Fennis Architectuur kan niet instaan voor de beschikbaarheid en juistheid van de op https://www.fennisarchitectuur.nl voorkomende gegevens. Fennis Architectuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website weergegeven gegevens. Aan de informatie op https://www.fennisarchitectuur.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Duplicatie, distributie en publicatie van teksten, grafische voorstellingen en geluiden op https://www.fennisarchitectuur.nl is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming. Schriftelijke verzoeken stuurt u aan: info@fennisarchitectuur.nl Copyright Fennis Architectuur. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden

Fennis Architectuur heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en aan haar relaties in het bijzonder.
Deze website wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld. Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat een aantal elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Fennis Architectuur en van derden rusten, zoals: tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de pagina’s in het algemeen. Om de belangen van Fennis Architectuur en die van derden te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website: Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zodanig in te richten dat een internetgebruiker de website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het [www.fennisarchitectuur.nl] domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Fennis Architectuur is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

E-mail disclaimer

Fennis Architectuur verklaart alle mogelijke zorg te hebben besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van de informatie dient de ontvanger de informatie te controleren op bestandsgegevens en virussen. De bestanden van dit e-mailbericht en bijvoegsels worden door Fennis Architectuur niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Fennis Architectuur draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Het risico voor verzending ligt bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.
Het auteursrecht berust bij Fennis Architectuur.

DNR 

Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur. DNR 2011, eerste herziening juli 2013.

Algemene Voorwaarden

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de DNR 2011.
(De Nieuwe Regeling 2011, rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur) met toelichting DNR 2011.

De nieuwe regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.
De nieuwe regeling: Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.